Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Stosowanie przepisów RODO jest okazją, aby poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują uprawnienia. Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielcza Wytwórnia Aparatów Natryskowych „WAN”, 81-537 Gdynia, ul.Łużycka 10, NIP 586-010-39-37. Z administratorem można kontaktować się pisemnie lub poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: biuro@wan-gdynia.pl
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu kontynuowania współpracy w zakresie sprzedaży wyrobów własnych i obcych oraz świadczenia usług serwisowych, rozpatrywania reklamacji, przekazywania informacji marketingowych oraz logistyki dostaw. Jak również wymogów w zakresie rachunkowym i podatkowym oraz uzasadnionych interesów „WAN” na podstawie art. 6 ust 1 pkt b/c/f RODO.
  3. Odbiorcą Państwa danych będzie Spółdzielczej Wytwórni Aparatów Natryskowych „WAN” oraz współpracujące podmioty z którymi „WAN” ma sporządzone umowy powierzenia np. w zakresie usług informatycznych, prawnych, kurierskich i bankowych.
  4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom krajowym i zagranicznym bez Państwa zgody. Wyjątek będą stanowiły Organa – upoważnione przepisami prawa np. Urzędy Skarbowe.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy, a po jej zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa lub dla zabezpieczenie ewentualnych roszczeń.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (o ile taka została wydana).
  7. Administrator deklaruje że zapewni wszelkie środki techniczne i organizacyjne ochrony danych przed ich przypadkową czy umyślną utratą a przede wszystkim nieuprawnionym ujawnieniem.
  8. Państwa dane nie będą profilowane i przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczące Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Zarząd Spółdzielczej Wytwórni Aparatów Natryskowych „WAN”